Zaanse Kringen

De economie van de Zaanstreek: uitdaging of neergang?
De tekenen van economisch herstel in Nederland worden steeds sterker. Maar is deze tendens ook in de Zaanstreek merkbaar? De berichten daarover zijn divers en geven geen eenduidig beeld. Zo beoordeelt het rapport ‘Regio Amsterdam in beeld 2005’ – een uitgave van de gemeente Amsterdam over de economie in het gebied van Groot Amsterdam – het ondernemersklimaat in Zaanstreek als redelijk tot goed. Het wijkt niet af van dat in de andere grote gemeenten in Nederland. Daarentegen biedt de Zaanstreek zijn bevolking relatief weinig werkgelegenheid. Het aantal banen als percentage van de totale beroepsbevolking ligt met 61,8% lager dan het landelijke gemiddelde. Alleen Almere scoort met 51 % lager. Het aantal vacatures was in de Zaanstreek al het laagst van het gehele gebied.
u
Economische structuurversterking
Zo is ook de bedrijven dynamiek een belangrijke graadmeter voor de economische structuurversterking en vooral het beeld rond startende bedrijven. ‘Werken langs de Zaan 2004’ – de jaarlijkse foto van gemeente Zaanstad over de Zaanse economie constateert dat de streek de afgelopen jaren méér startende ondernemers kent dan landelijk. De bouw, persoonlijke diensten en facilitaire diensten zijn samen goed voor de helft van het aantal starters. Nieuwe ondernemingen in industrie – nog steeds de belangrijkste economische sector in de streek – blijven echter qua aantal achter in vergelijking met de landelijke ontwikkelingen.

v
Hans Schipper (1947), sinds 2002 gedeputeerde van de provincie Noord-Holland. Beheert de portefeuilles economische zaken en arbeidsmarktbeleid, recreatie en toerisme, landbouw en nationale parken. Was al statenlid vanaf 1995 en vanaf 1999 CDA fractievoorzitter.

Visie op provinciale dynamiek 2005
In de recent verschenen visie van de Rabobank worden de economische groei en kracht van de 40 grote landelijke regio’s geanalyseerd. Dat gebeurt onder meer aan de hand van hun economische groei, die wordt gezien als de economische thermometer. Daarnaast speelt in dit onderzoek de economische potentie een rol, waarbij vooral wordt gelet op de structuurkenmerken van een regio. Dat zou een barometer kunnen worden genoemd. In vergelijking met andere regio’s scoort de Zaanstreek daarin niet goed.

wHarm Jan Egberts (1963) sinds 2003 wethouder economische en sociale zaken, toerisme en recreatie, monumenten, project Kanaalzone en wijkgericht werken. Was daarvoor fractievoorzitter PvdA in Zaanstad.

Laatste plaats
In een tabel over economische prestatie, groei en kracht in de regio’s uit 2004, waarin de regio’s Almere en Flevoland aan kop gaan, neemt de Zaanstreek de 40e en laatste plaats in! Het verkeert daar in gezelschap van Haarlem (37e), Delftzij e.o. (38e) en IJmond (39e). Weliswaar gaat het hierbij om een samengestelde analyse waarin gescoord wordt op sociaal-culturele, ecologische en economische factoren; wordt echter op dit laatste aspect gefocust dan blijft de Zaanstreek nog onder het gemiddelde en neemt de 29e plaats in.

xCees Loggen (1968) sinds 2002 wethouder financiën en stadsbeheer, havens en sport. Namens Zaanstad lid van het dagelijks bestuur van het Regionaal Overleg Amsterdam. Hij is lijsttrekker voor de VVD bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2006.

Initiatieven
De gemeente Zaanstad neemt allerlei initiativen om de locale economie impulsen te geven. Het wil profiteren van de strategische ligging in de regio Groot Amsterdam, de nabijheid van een haven en schiphol en de toeristische aantrekkingskracht van Amsterdam. Ook aan een positie in het Noordvleugeloverleg, een strategisch beraad van alle gemeenten in de regio met Amsterdam, Haarlemmermeer en Almere als belangrijke spelers, wordt grote waarde gehecht.

yFrits Oevering (1959) economisch onderzoeker Kennis en Economisch Onderzoek Rabobank Nederland, maker van het economisch rapport ‘Visie op provinciale dynamiek 2005.’ Over de stand van de economie in de regio’s, waaronder ook de Zaanstreek.

Forumdiscussie
Waar staan we nu met de Zaanse economie, is er een kansrijke toekomst of moeten we ons erop voorbereiden dat iemand straks hier en daar het licht uit moet doen? Welke rol spelen de ondernemers hierin en wat wordt van de overheden verwacht? Vragen die centraal staan in deze Zaanse Kringen en indringend in de forumdiscussie, onder gespreksleiding van Wim Bosman, met genoemde personen zullen worden besproken.

Nieuwjaarsbijeenkomst
In goed overleg met de voorzitters van Ondernemerskring Zaanstreek en de Ned. Maatschappij voor Nijverheid en Handel, separtement Zaanstreek-Waterland, zijn ook de leden van deze verenigingen uitgenodigd om de bijeenkomst bij te wonen